Oulun Seudun Ladailijat Ry
 
Etusivu    Yhdistys    Historia    Yhteystiedot    Tapahtumakalenteri    Galleria    Liity jäseneksi    Säännöt    Nettilehdet    Linkit


Oulun Seudun Ladailijat

1§ Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun Ladailijat. Kotipaikka on Kempele ja kieli on suomi. Nimi voidaan tarvittaessa lyhentää epävirallisesti OSL.
Yhdistys on Oulun seudun Lada-autoilijoiden piirissä toimiva yhdistys.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys on aatteellinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii kerhopohjaisena Lada-merkkisistä ajoneuvoista kiinnostuneiden Oulun ja sen ympäristön henkilöiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenten tietoutta Lada-autoista, tieliikenteen, autotekniikan ja -rakentamisen alasta, sekä muista autoiluun liittyvistä kysymyksistä sekä toiminnoista. Yhdistys kannustaa ja ohjaa jäseniään omatoimiseen harrastustoimintaan ajoneuvojen parissa. Yhdistys pyrkii myös parantamaan kuljettajien tieliikenneturvallisuutta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tavoittelematta järjestää liukkaankelin ajoharjoittelua sekä ajoratapäiviä. Tukee jäsentensä välistä kanssakäymistä luomalla yhteyksiä samanhenkisiin yhteisöihin koti- ja ulkomailla, yhdistys järjestää kokouksia, tutustumiskäyntejä ja koulutustilaisuuksia sekä ylläpitää omistamiaan tai vuokraamiaan tarkoituksiin sopivia tiloja. Tarkoituksensa avuksi voi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja myyjäisiä.

3§ Jäsenet / jäseneltä kannettavat maksut

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yhdistyksen toiminnasta sekä Lada-merkkisistä autoista kiinnostuneet yksityiset henkilöt.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus.

Varsinaisten jäsenten liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö joka on erityisesti kunnostautunut yhdistyksen toimintaa tukevalla tavalla. Äänioikeus on 18-vuotta täyttäneillä varsinaisilla ja kunniajäsenillä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt vuosittaisen jäsenmaksunsa tai toimii muutoin yhdistyksen periaatteita vastaan.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 2 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.

6§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on yksi vuodessa: vuosikokous.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus: Kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti postitse tai sähköpostitse jokaiselle jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

• valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

• valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

• hyväksytään kokouksen työjärjestys

• hyväksytään vuosikertomus

• luetaan tilintarkastajien lausunto ja tarkastetaan tase ja tuloslaskelma

• Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

• valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä hallituksen muut jäsenet

• valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä

• esitetään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhteydessä päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista

• päätetään yhdistyksen toimihenkilöille suoritettavista korvauksista

• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen mahdolliset varat autoharrastustoiminnan hyväksi koituvaan tarkoitukseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.